Vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted etc. Foreningens navn er “Slesvig Roklub e.V.” (SRK). Hjemsted er Slesvig. Foreningens stiftelsesdato er den 4. April 1961. Den er registreret under VR 0483 ved amtsretten i Slesvig.   Klubbens stander har farvene rød/hvid og er forsynet med en hvid måge i rødt felt og røde bogstaver “SRK” i hvidt felt.  

§ 2 Formål Foreningens formål er at fremme det danske ungdomsarbejde i Sydslesvig samt dansk sprog og kultur blandt medlemmerne. Derudover skal de unges samhørigheds-følelse til den danske folkedel i Sydslesvig styrkes.   Formålet skal realiseres primært ved at skabe muligheder for at dyrke rosporten, give og formidle børn og unge muligheder for andre danske kulturelle og idrætslige aktiviteter samt skabe og vedligeholde kontakten til andre danske foreninger i Sydslesvig og Danmark.  

§ 3 Almennyttighed Foreningen tjener udelukkende og umid-delbart almennyttige formål i henhold til afsnittet “Steuerbegünstigte Zwecke” i “Abgabenordnung”. Foreningen arbejder uegennyttigt og tilsiger ingen økonomisk gevinst. Foreningens midler må kun anvendes til foreningens vedtægtsmæssige formål. Medlemmerne modtager ingen dividende eller andet udbytte af foreningens midler. Foreningen må ikke begunstige nogen person gennem ydelser, der ligger uden for foreningens formål, eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.  

§ 4 Paraplyorganisationer Foreningen er tilsluttet “Sydslesvigs danske UNgdomsforeninger e.V.” (SdU). SRK er også medlem i “Dansk Forening for Rosport” (DFfR) . Desuden er SRK tilsluttet “Landes-sportverband Schleswig-Holstein e.V.”(LSV)      

§ 5 Medlemmer Som medlem kan optages enhver, der til-slutter sig foreningens formål og anerkender nærværende vedtægter. Optagelsen sker gennem skriftlig optagelsesbegæring, som skal godkendes af bestyrelsen. Udmeldelse kan ske til enhver tid gennem skriftlig opsi- Gelse til slutningen af et kvartal ved over-holdelse af en opsigelsesfrist på en måned.   Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil. Den udelukkede kan uden opsættende virkning anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling, som træffer den endelige afgørelse i sagen.  

§ 6 Kontingent Medlemmerne er kontingentpligtig og skal betale et optagelsesgebyr. Kontingentet og optagelsesgebyr fastsættes af den ordentlige generalforsamling for et år ad gangen.  

§ 7 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen i tekstform senest 14 dage før med angivelse af dagsordenen.   Enhver lovlig indkald generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal af fremmødte medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer efter tre måneders medlemskab under forudsætning af, at kontingentet er betalt.   Valgbar er alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Dog skal formand, næstformend og kasserer være fyldt 18 år.   Personvalg er skriftlige, hvis det ønskes.   Alle generalforsamlingsbeslutninger proto-kolleres, og protokollen underskrives af dirigent og protokollfører.  

§ 8 Ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned.   Forslag, der ønskes behandlet som dagsordenspunkter, skal fremsendews skriftlig til formanden og være denne i hænde senest den 15. oktober.   Dagsordenen til den ordinære general-forsamling skal mindst indeholde: Valg af dirigentValg af protokollførerBestyrelsens beretningFremlæggelse af den reviderede regnskabGodkendelse af beretningerneDet kommende års arbejdeFastsættelse af kontingentValg af 7 bestyrelsesmedlemmer (§10)Valg af næstformand (§10)Valg af en revisor (§13)                         og en revisorsuppleantEventuelt  

§ 9 Extraordinær generalforsamling Der indkaldes til extraordinær general-forsamling, når bestyrelsen finder det påkræ-vet, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig ønske herom, indehol-dende motiveret dagsorden.  

§ 10 Bestyrelsen Bestyrelsen består af: formand kasserer rochef ungdomsleder materialeforvalter kaprochef husforvalter   Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. I ulige år vælges formand, rochef og materialeforvalter og husforvalter  (nr. 1, 3, 5, 7 ).   I lige år vælges kasserer, ungdomsleder og kaprochef /nr. 2, 4, 6)   Hvis et bestyrelsesmedlem træder tilbage i utide, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.   Blandt rochef, ungdomsleder, materiale-forvalter, kaprochef og husforvalter (nr. 3, 4, 5, 6, 7) vælger generalforsamlingen hvert år en næstformand.        

§ 11 Forretningsførende bestyrelse Den forretningsførende bestyrelse er besty-relse i henhold til § 26 BGB og består af formand, næstformand og kasserer.   Foreningen tegnes “gerichtlich und ausser-gerichtlich” af to af disse bestyrelses-medlemmer i fællesskab.  

§ 12 Reglement Bestyrelsen udarbejder og ajourfører et regelement for roning og benyttelse af foreningens materiel. Reglementet skal inde-holdeDFfR`s langturs-reglement, da SRK retter sig strengt efter dette sikkerheds-reglement. reglementet skal være opslået i bådehuset. Hvis et medlem overtræder eller ikke overholder disse reglementer, kan bestyrelsen straffe vedkommende eller i grove tilfælde udelukke et medlem.  

§ 13 Regnskabsår, revision Regnskabsåret går fra den 01. november til den 31. oktober. Bilag og regnskab revideres kritisk af to revisorer. Generalforsamlingen vælger hvert år èn af revisorerne for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.  

§ 14 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver en generalfor-samlings beslutning og skal vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmebe-rettigede medlemmer. Forslag til vedtægts-ændringerskal udsendes sammen med ind-kaldelsen til generalforsamlingen.  

§ 15 Opløsning En opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste skal afholdes tidligst fire uger og senest otte uger efter den første. Forslaget om foreningens opløsning skal stå som punkt på dagsordenen ved indkaldelse til generalforsamlingerne.  

§ 16 Anvendelse af midler I tilfælde af foreningens opløsning eller ved bortfald af dens hidtidige skattebegunstigede formål tilfalder foreningens eventuelle midler og inventar “Sydslesvigs danske Ungdoms.-foreninger e.V” til umiddelbar og udelukkende anvendelse til almennyttige formål i ungdomsarbejdet.

§ 17 Ikrafttræden Disse vedtægter blev vedtaget af general-forsamlingen den 16. November 1993 og træder umiddelbart herefter i kraft. Samtidigt ophæves tidligere vedtægter. Ændret med omgående ikrafttræden den 15. november 1994 og den 16. november 1999. §7 og § 13 ændret med omgående ikrafttræden den 26.11.2017.