Vores farvand: Slien

Beskrivelsen er lavet ud fra normale forhold. Der skal altid tages hensyn til lav- og højvande, vejr samt
vindretning og –hastighed.

Link til kort over farvandet: openseamaps.org

I Slesvig Roklub er der med Slien i baghaven fantastiske muligheder for at komme ud og ro.
Det daglige rofarvand er begrænset til Havneområdet, den lille bredning, Fysing å til Schleidörfer Straße samt Hedeby og Selk nor.

Langs hele Slien kan man finde mange fiskeruser og net. De plejer at være godt markeret, men de er ikke altid nemme at få øje på, når der er mange på et sted. Net er markeret med røde flag, disse skal roes uden om i stor afstand. Ruser er markeret med sorte flag og plejer at ligge længere nede under vandoverfladen. Man kan i de fleste tilfælde ro over dem i en robåd, alligevel skal der holdes afstand fra ruser, da det kan blive dyrt, hvis man kommer til at ødelægge dem.

Nord om Mågeøen skal der tages ekstra hensyn. Det er et badeområde og meget lavvandet, så man bliver nødt til at tage store sving for at undgå at ramme undergrunden. Syd for Mågeøen er der til dels lige så lavvandet, hold også afstand der.

Reesholm er Naturbeskyttelsesområde, og der skal absolut holdes afstand hertil.

Turforslag indenfor Korttursområdet

Hedeby og Selk nor ca. 10 km– Kræver oversigt

Fra klubben tages der syd om Mågeøen og forbi Hedeby Campingplads. Har man passeret campingpladsen tager man mod syd under broen ind til Hedeby nor. Broen er for smal til at kunne ro igennem, derfor skal årerne tages på langs ved gennemsejling, tag ordentligt fart på ved indsejling og tag åren langs når broen nærmer sig. OBS tag kun ind til Hedeby nor, når strømningen går udad, der er et skarpt sving på broens sydside, hvilket gør det svært at tage godt tilløb. Ved indadgående strømning kan man risikere ikke at kunne komme ud af noret igen. Har man passeret broen, kan man krydse Hedeby nor og sejle ind til Selk nor, hvor der er badestrand på Sydøstkysten. Læg ikke til ved vikingebyens bro i Hedeby nor.

Fysing å – den rolige ca. 15 km

Man følger Sliens Nordkyst. Nord om Mågeøen skal man passe på badeområde, fiskeruser og sandbanke. Der forsættes langs nordkysten forbi havnen, holmen og havnegrænsen for ca. 4 km har man passeret ”Stollerwerft” kan man snart se indsejlingen til Fysing å. Der kan roes på Fysing å op til den anden bro. Her skal der vendes, da åen bliver for smal. Ved højvande kan det være, at langtursflaget ikke kan komme ned under den første bro, det skal derfor tages af først. Nær indsejlingen til Fysing å ligger der en badestrand ved Winningmay, hvor man kan holde pause.
Man kan forlænge turen til en rundtur ved at tage videre til Stegsvig og langs Sydkysten tilbage. Ca. 18 km.

Turforslag uden for Korttursområdet

Husk Langtursstyrmandsbevis og at der skal være en LStm i hver båd

Mysunde – over den store bredning Ca. 22 km

I Mysunde råder Slesvig Roklub over en lille hytte, som kan lejes. Fra Slesvig Roklub følges Nord- eller sydkysten, afhængig af vinden mod øst til Havnegrænsen og herfra sydkysten til Stegsvig. Ved gennemsejling i Stegsvig lægges der god afstand til nordkysten, da der her er lavvandet. Man ror igennem eller lidt syd for sejlrenden. Har man passeret Stegsvig, kan man ved gode vind- og vejrforhold krydse den store bredning direkte for at nå indsejlingen til Mysunde. Ved dårlige vejrforhold anbefales at holde sig tæt ved nordkysten. Man kan ro langs sydkysten, dog er der længere samt dårlige bundforhold (sten og lavvandet). Har man nået indsejlingen og er roet rundt om svinget er Roklubbens hytte på venstre side. Man kan bruge bro og slæbested, som ligger til højre for hytten. Bådsvogne kan findes på hyttens grund. Der er restaurant og kiosk rundt om hjørnet.

God idé at overnatte og tage videre op langs Slien, kan typisk nås på en aften.

Lindånæs – Trainspotting ca. 42km

Man følger samme rute som til Mysunde. Herfra fortsætter man nordpå og følger Slien. Kieholm kan passeres både på øst- og vestsiden, pas dog på sejlere og fiskenet og ruser. Umiddelbart efter man har passeret Gundeby nor, kan man se en strand på nordsiden et stykke før Lindånæsbroen. Her kan man holde pause med dejligt blik over broen. Tager man langs Sydøstkysten, skal man holde god afstand til Lindholm.

Man kan nå at spise frokost og ro hjem igen.

Slimunding – Klassikeren ca. 96 km.

Man ror op ad Slien hele vejen. Mellem Lindånæs og Arnæs er der flere strande med mulighed for at gå i land. Foran Winnemark er der meget lavvandet, følg nordkysten eller sejlrenden. Vær opmærksom på megen trafik i Kappel havn. Har man passeret Kappel, følger man svinget og fortsætter mod øst. På det sidste stykke er der meget lavvandet uden for sejlrenden, følg derfor denne meget tæt. Har man nået Slimunding er der en sandstrand i havnen med mulighed for at tage båden op. I Slimunding er der Kiosk og mulighed for at slå telt op. Efter aftale er det også muligt at overnatte i Kappel Roklub.

Weekendtur på 2-3 dage, typisk roes der fredag aften til Mysunde, lørdag til Slimunding/Kappel og søndag hele vejen tilbage.

Udover Slimunding 100+ km

Har man mere tid til rådighed, kan man også ro ud på Østersøen og ind til Egernførde eller Flensborg Fjord og videre til Sønderborg/Gråsten.